ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਅੱਜ ਲੌਕਡਾਊਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ, ਕੀਤੀਆਂ ਇਹ ਅਹਿਮ ਗੱਲ੍ਹਾਂ

ਕੋਰੋਨਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਝੰਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਅਤੇ ਕਈ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ...

Ú¿âÆ×ó·— ê³ÜÅì ç¶ î¹¾Ö î¿åðÆ ÕËêàé ÁîÇð¿çð ÇÃ¿Ø é¶ Ã¯îòÅð ù À¹îÆç ÜåÅÂÆ ÇÕ ÃÈì¶ Çò¾Ú Õ¯Çòâ-AI çÆ î½ÜÈçÅ ÃÇæåÆ ù ç¶ÖÇçÁ» Á¾×¶ Õ¯ÂÆ ñ½ÕâÅÀÈé éÔÄ ñ¾×¶×ÅÍ ÇÂÃ ç¶ éÅñ ÔÆ À¹é·» ñ¯Õ» ù ÁêÆñ ÕÆåÆ ÇÕ À¹Ô ùð¾ÇÖÁÅ À¹êÅò» çÆ êÅñäÅ Õðé å» Ü¯ À¹é·» ç¶ êÇðòÅð» Áå¶ ÃÈì¶ çÅ ìÚÅÁ Ô¯ Ãն͠ê¾åðÕÅð» éÅñ ×¾ñìÅå ÕðÇçÁ» î¹¾Ö î¿åðÆ é¶ ÇÕÔÅ ÇÕ é¶ó¶ íÇò¾Ö Çò¾Ú ÇÕö òÆ åð·» çÆ Ô¿×ÅîÆ ÃÇæåÆ ù éÇܾáä ñÂÆ ÃÈì¶ ò¾ñ¯º ò¾â¶ ê¾èð Óå¶ êÌì¿è ÕÆå¶ ×¶ ÔéÍ Õ¯Çòâ-AI Ãì¿èÆ BH ÜÈé å¾Õ ç¶ Á¿Õó¶ û޶ ÕðÇçÁ» î¹¾Ö î¿åðÆ é¶ ÇÕÔÅ ÇÕ Ô¹ä å¾Õ EBAF Õ¯ð¯éÅ òÅÇÂðÃ ç¶ êÅ÷¶Çàò նà êŶ ׶ Ôé ÇÜé·» Çò¾Ú¯º ACC çÆ î½å Ô¯ÂÆ þÍ À¹é·» ÇÕÔÅ ÇÕ BC îðÆ÷ ÔÅÂÆ âê˺âÃÆ (ÁËÚ.âÆ.) ïÈÇéà» Çò¾Ú çÅÖñ Ôé Ü篺 ÇÕ ÕÂÆ éÅ÷¹Õ ÔÅñå» Çò¾Ú ò˺àÆñ¶àð» À¹å¶ ÔéÍ À¹é·» ÜÅäÕÅðÆ Çç¾åÆ ÇÕ ÚÅð éòÆÁ» ñËì÷ éÅñ Õ¯Çòâ àËÃÇà¿× Ãîð¾æŠܹñÅÂÆ ç¶ Á¿å å¾Õ B@,@@@ êÌåÆ Ççé å¾Õ òèÅ Çç¾åÆ ÜÅò¶×Æ Ü¯ ÇÕ î½ÜÈçÅ Ã A@,@@@ êÌåÆ Ççé ç¶ ÕðÆì þÍ ÕËêàé ÁîÇð¿çð ÇÃ¿Ø é¶ Á¾×¶ ÜÅäÕÅðÆ Çç¿ÇçÁ» ç¾ÇÃÁÅ ÇÕ ÃÈì¶ Õ¯ñ îÔ»îÅðÆ ç¶ Á¾×¶ ëËñÅÁ ù ð¯Õä ñÂÆ ñ¯óÄç¶ ÷ðÈðÆ À¹êÕðé î½ÜÈç Ôé ÇÜà ÃçÕÅ À¹Ô Ô¹ä å¾Õ ÇÂà ù ÕÅìÈ êÅÀ¹ä Çò¾Ú Ãëñ ÃÅìå ԯ¶ ÔéÍ À¹Ô éÔÄ ÚÅÔ¹¿ç¶ ÇÕ í¿âÅðé Çò¾Ú êÂÆÁ» ÇÂé·» òÃå» ù òðåä çÆ ñ¯ó êò¶ ÇÕªÇÕ À¹é·» çÅ ÃÅðÅ ÇèÁÅé ÜÅé» ìÚÅÀ¹ä À¹å¶ þÍ

ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਅੱਜ ਆਏ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ 7 ਨਵੇਂ ਕੇਸ, ਪੜ੍ਹੋ ਪੂਰੀ ਖ਼ਬਰ

ê³ÜÅìÆÁ» ç¶ Ü÷ì¶ çÆ ôñÅØÅ Õðç¶ Ô¯Â¶ ÕËêàé ÁîÇð¿çð ÇÃ¿Ø é¶ À¹é·» ù ÁêÆñ òÆ ÕÆåÆ ÇÕ À¹Ô òâ¶ð¶ ÜéåÕ ÇÔ¾å» ñÂÆ Õ¯ð¯éÅ òÅÇÂðà çÆ ÇÂà ÿÕà çÆ ØóÆ Çò¾Ú ÿÜî ìäÅÂÆ ð¾ÖäÍ î¹¾Ö î¿åðÆ é¶ Á¾×¶ ÇÕÔÅ ÇÕ À¹Ô þÚî¹¾Ú þðÅé Ô¹¿ç¶ Ãé Ü篺 À¹Ô ÇÃÔå ùð¾ÇÖÁÅ ê̯à¯Õ¯ñ çÆ À¹ñ¿ØäÅ ç¶ ç¯ô Çò¾Ú ñ¯Õ» ù ÚñÅé Õðé çÆÁ» ð¯÷ÅéÅ Çðê¯ðà» ù ç¶Öç¶ ÃéÍ À¹é·» ñ¯Õ» ù ÇÚåÅòéÆ Çç¿ÇçÁ» ÇÕÔÅ ÇÕ À¹Ô éÅ ÇÃðë ÁÅêäÆ ÇÃÔå ìñÇÕ êÈð¶ ÃÈì¶ çÆ Ã¹ð¾ÇÖÁÅ ñÂÆ ÇÃÔå Ççô» Çéðç¶ô» çÆ êÅñäÅ ÕðéÍ À¹é·» ñ¯Õ» ù ÃñÅÔ òÆ Çç¾åÆ ÇÕ Õ¯ð¯éÅ òÅÇÂðÃ ç¶ ñ¾Ûä» ù îÇÔ÷ î½ÃîÆ åìçÆñÆ ÃîÞ Õ¶ Áä×ÇÔñÆ éÅ òðåä Áå¶ ÁÅî ë¬, ÷¹ÕÅî, Ö¿Ø, ÃðÆð çðç Áå¶ ì¹ÖÅð çÆ ÃÈðå Çò¾Ú å¹ð¿å âÅÕàð çÆ ÃñÅÔ ñË Õ¶ ÇÂñÅÜ ÕðòÅÀ¹äÍ ÇÂÕ Ô¯ð ÃòÅñ çÅ ÜòÅì Çç¿ÇçÁ» î¹¾Ö î¿åðÆ é¶ ÇÕÔÅ ÇÕ êÇÔñ¶ êóÅÁ Çò¾Ú Õ¯Çòâ ç¶ îðÆ÷» ñÂÆ ÃðÕÅðÆ ÔÃêåÅñ» Çò¾Ú DBDH ì˵â ð¾Ö¶ ׶ Ôé Áå¶ B@AD ì˵â Ô¹ä Ô¯ð ܯó¶ ÜÅ ðÔ¶ Ôé ÜçÇÕ IE@ ì˵â êÌÅÂÆò¶à ÔÃêåÅñ» Çò¾Ú ð¾Ö¶ ׶ ÔéÍ À¹é·» ç¾ÇÃÁÅ ÇÕ Ã¿Õà ׿íÆð Ô¯ä çÆ ÃÈðå Çò¾Ú ò¾âÆ Ç×äåÆ ÓÚ ñ¯Õ» ù ð¾Öä ñÂÆ EB ÃðÕÅðÆ Áå¶ AIE êÌÅÂÆò¶à ¶ջåòÅà նºçð» çÆ ôéÅÖå ÕÆåÆ ×ÂÆ þÍ

ਗੋਲੀ ਲੱਗਣ 'ਤੇ ਵੀ ਸਟ੍ਰੈਚਰ 'ਤੇ ਬੀੜੀ ਪੀਂਦਾ ਰਿਹਾ ਇਹ ਸ਼ਖਸ, Video ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ ਹੈਰਾਨ

î¹¾Ö î¿åðÆ é¶ ÇÕÔÅ ÇÕ EED ò˺àÆñ¶àð» çÆ î½ÜÈç×Æ å¯º ÇÂñÅòÅ Ô¯ð ÃÅ÷¯-ÃÅîÅé ÔÃêåÅñ» Áå¶ Ô¯ð ëð¿àñÅÂÆé òðÕð» ù êÇÔñ» ÔÆ Ã½ºê Çç¾åÅ Ç×ÁÅÍ À¹é·» ç¾ÇÃÁÅ ÇÕ ÇÃÔå ÇòíÅ× Õ¯ñ E.AH ñ¾Ö ÁËé-IE îÅÃÕ, åÆÔðÆ êðå òÅñ¶ GE.DG ñ¾Ö îÅÃÕ, B.EB ñ¾Ö êÆ.êÆ.ÂÆ. Çվ໠Áå¶ BBBC ÁÅÕÃÆ÷é ÇÃñ¿âð çÅ ÃàÅÕ òÆ î½ÜÈç þÍ Õ¯Çòâ-AI çðÇîÁÅé êÌÅÂÆò¶à ÃËÕàð Óå¶ ê¶ ÁÃð ìÅð¶ ê¹¾Û¶ ÃòÅñ ç¶ ÜòÅì Çò¾Ú î¹¾Ö î¿åðÆ é¶ ÇÕÔÅ ÇÕ ÁÅêä¶ Çê¾åðÆ ÃÈÇìÁ» ù ÜÅä òÅñ¶ ÕÅî¶ Ô¹ä ê³ÜÅì êðåä ñ¾×¶ Ôé ÇÕÀ¹ºÇÕ À¹Ô ÜÅäç¶ Ôé ÇÕ ê³ÜÅì Çò¾Ú ð¯÷×Åð ç¶ ÁæÅÔ î½Õ¶ ÔéÍ ÔÅñ»ÇÕ, À¹é·» ÇÕÔÅ ÇÕ ÃÈì¶ çÆÁ» ìÔ¹åÆÁ» À¹çï¯Ç×Õ ÇÂÕÅÂÆÁ» é¶ Õ¿î ÕðéÅ ô¹ðÈ Õð Çç¾åÅ þ Áå¶ Û¶åÆ ÔÆ ÇÂÔ ÇÂÕÅÂÆÁ» êÈðÆ ÇéðîÅä ÃîðæÅ éÅñ Õ¿î ÕðéÅ ô¹ðÈ Õðé ç¶ä×ÆÁ» ÇÜà éÅñ ÃÈì¶ ç¶ îÅñƶ ù ò¾âÅ ï¯×çÅé Çîñ¶×ÅÍ î¹¾Ö î¿åðÆ é¶ ÇÕÔÅ ÇÕ ÇÂà Çò¾Ú¯º Õ¯ÂÆ ô¾Õ éÔƺ ÇÕ Õð¯éÅ ç¶ Ã¿Õà ÕÅðé ÃÈì¶ ù CC,@@@ Õð¯ó ð¹ê¶ çÅ îÅñÆ é¹ÕÃÅé Ô¯ÇÂÁÅ þ êð Õ¶ºçð ÃðÕÅð é¶ B@ ñ¾Ö Õð¯ó ð¹ê¶ ç¶ êËÕ¶Ü Çò¾Ú¯º è¶ñÅ òÆ ÃÈì¶ ù éÔƺ Çç¾åÅÍ Õ¶ºçð é¶ ÇÃðë ÃÈì¶ ç¶ ÇԾö çÅ BB@@ Õð¯ó ð¹ê¶ çÅ ÜÆ.ÁËÃ.àÆ. Çç¾åÅ ÔË Ü¯ À¹Ã çÅ ÕÅùéÆ Ô¾Õ þÍ ÇÂÔ ê¹¾Û¶ ÜÅä Óå¶ ÇÕ ÕÆ ê³ÜÅì ÃîÅÇÜÕ ëËñÅÁ (ÕÇîÀÈÇéàÆ àð»ÃÇîôé) Çò¾Ú çÅÖñ Ô¯ ü¾ÕÅ þ ÇÕÀ¹ºÇÕ î¹ñÕ Çò¾Ú Õ¯Çòâ նû çÆ Ç×äåÆ ê³Ü ñ¾Ö ù êÅð Õð ü¾ÕÆ þ Áå¶ ÇÃðë ìÆå¶ Ççé ÔÆ AI@@@ նà ÃÅÔîä¶ Ôé å» ÇÂÃ ç¶ ÜòÅì Çò¾Ú î¹¾Ö î¿åðÆ é¶ ÇÕÔÅ ÇÕ îÔ»ðÅôàð, åÅÇîñéÅâÈ Áå¶ Çç¾ñÆ òð׶ ÃÈÇìÁ» ç¶ î¹ÕÅìñåé ê³ÜÅì Çò¾Ú ÃÇæåÆ ìÔ¹å Ô¾ç å¾Õ ÕÅìÈ Ô¶á þÍ À¹é·» é¶ À¹îÆç ÷ÅÔð ÕÆåÆ ÇÕ Õ¯Çòâ ç¶ Ã¿Õà éÅñ Çéêàä ñÂÆ ñ¯Õ» çÆ Ãð×ðî íÅÂÆòÅñÆ ÇÂà î¿çíÅ׶ êóÅÁ ù ïÕÆéé å½ð Óå¶ êÌíÅÇòå Õð¶×ÆÍ

OMG!! ਕਾਰ 'ਚ ਸਰੀਰਕ ਸਬੰਧ ਬਣਾਉਂਦੇ ਇਕ ਜੋੜੇ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਇੰਟਰਨੈੱਟ 'ਤੇ ਹੋਈ ਵਾਇਰਲ

ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਗੱਲ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ—

1. ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ, ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨ
ਭਾਰਤ 'ਚ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਹਨ ਖੁਸ਼ਹਾਲ, ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨ

2. ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਪਨੂੰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਅੱਤਵਾਦੀ ਬਣਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ
ਪਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਆਇਆ ਤਾਂ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਂਗੇ

3. ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੇ ਚੀਨੀ ਹਮਲੇ ਦੇ ਬਿਆਨ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਚੀਨੀ ਆਏ ਸੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ

4. ਕੋਰੋਨਾ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ, ''ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸਥਿਤੀ ਬਿਹਤਰ, ਲੌਕਡਾਊਨ ਵਧਾਉਣ 'ਤੇ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ''।
5. ਕੈਬਨਿਟ 'ਚ ਬਦਲਾਅ 'ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ
ਸਭ ਮੰਤਰੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਕੈਬਨਿਟ 'ਚ ਬਦਲਾਅ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ

6. ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੇ 20 ਲੱਖ ਕਰੋੜ 'ਚੋਂ ਇਕ ਪੈਸਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ੍ਹ

7. ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਦੇਣ ਦੇ ਵਾਅਦੇ 'ਤੇ ਬੋਲੇ ਕੈਪਟਨ
ਲਾਵਾ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਆਰਡਰ, 50 ਹਜ਼ਾਰ ਫੋਨ ਤਿਆਰ, ਸਰਕਾਰ ਵੰਡਣ ਬਾਰੇ ਕਰ ਰਹੀ ਵਿਚਾਰ

8. ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਾਰੀ ਕਰਨਗੇ ਆਰਟੀਕਲ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਕੀਤੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਵੇਗੀ ਇਸ ਆਰਟੀਕਲ 'ਚ

9. ਵਿੰਨੀ ਮਹਾਜਨ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਚੀਫ ਸਕੱਤਰ ਬਣਾਉਣ 'ਤੇ ਬੋਲੇ ਕੈਪਟਨ, ਕਿਹਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਹੋ ਚੋਣ

10. ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ ਦਿਨਕਰ ਗੁਪਤਾ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਇੰਪੈਨਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਬੋਲੇ ਕੈਪਟਨ, ਕਿਹਾ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਆਪਣਾ ਕੰਮ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣ ਦੇਣਗੇ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਅਹੁਦਾ।

Get the latest update about Punjab Chief Minister, check out more about Covid 19, True Scoop News, Vini Mahajan & Punjab News

Like us on Facebook or follow us on Twitter for more updates.