ਸਾਵਧਾਨ ! ਇਹ ਦਵਾਈ ਹੈ ਬੈਨ, ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਜਾਨ...

ਹਲਕੀ ਖਾਂਸੀ ਅਤੇ ਜ਼ੁਕਾਮ ਹੋਣ 'ਤੇ 5 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਗਲਤ ਦਵਾਈ ਦੇ ...

Published On Feb 28 2020 11:28AM IST Published By TSN

ਟੌਪ ਨਿਊਜ਼