ਖ਼ੂਨ 'ਚ ਖ਼ਰਾਬ ਹਾਈ ਕੋਲੇਸਟ੍ਰੋਲ ਨਾਲ ਚਮੜੀ 'ਤੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਵਾਲੇ 4 ਲੱਛਣ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਾ ਕਰੋ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼

ਹਾਈ ਕੋਲੇਸਟ੍ਰੋਲ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਖੂਨ ਵਿੱਚ ਕੋਲੈਸਟ੍ਰੋਲ ਨਾਮਕ ਇੱਕ ਚਰਬੀ ਵਾਲਾ ਪਦਾਰਥ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚਰਬੀ ਵਾਲਾ ਭੋਜਨ ਖਾਣਾ, ਲੋੜੀਂਦੀ ਕਸਰਤ ਨਾ ਕਰਨਾ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਾਰ ਹੋਣਾ, ਸਿਗਰਟਨੋਸ਼ੀ ਅਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣਾ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜੈਨੇਟਿਕ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ...

ਹਾਈ ਕੋਲੇਸਟ੍ਰੋਲ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਖੂਨ ਵਿੱਚ ਕੋਲੈਸਟ੍ਰੋਲ ਨਾਮਕ ਇੱਕ ਚਰਬੀ ਵਾਲਾ ਪਦਾਰਥ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚਰਬੀ ਵਾਲਾ ਭੋਜਨ ਖਾਣਾ, ਲੋੜੀਂਦੀ ਕਸਰਤ ਨਾ ਕਰਨਾ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਾਰ ਹੋਣਾ, ਸਿਗਰਟਨੋਸ਼ੀ ਅਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣਾ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜੈਨੇਟਿਕ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋਲੈਸਟ੍ਰੋਲ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਖੂਨ ਦੀਆਂ ਨਾੜੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਦਿਲ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਰੋਗ ਜਾਂ ਸਟ੍ਰੋਕ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉੱਚ ਕੋਲੈਸਟ੍ਰੋਲ ਘਾਤਕ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਚਾਨਕ ਮੌਤ ਦਾ ਖਤਰਾ ਵੀ ਹੈ। ਉੱਚ ਕੋਲੇਸਟ੍ਰੋਲ ਦੇ ਕੋਈ ਲੱਛਣ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਪਰ ਖੂਨ ਵਿੱਚ ਕੋਲੇਸਟ੍ਰੋਲ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਧਾਰਨ ਖੂਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨਾਲ ਨਿਰੀਖਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਮਾਹਿਰ ਦਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਵੱਲ ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸੰਕੇਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਚਮੜੀ 'ਤੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ। 

ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਚਮੜੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤਬਦੀਲੀ 
ਜਦੋਂ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਕੋਲੈਸਟ੍ਰੋਲ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਬਦਲਾਅ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਜ਼ੈਂਥੇਲਾਸਮਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ 'ਚ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਕੋਨੇ 'ਤੇ ਪੀਲੇ ਅਤੇ ਸੰਤਰੀ ਰੰਗ ਦੀ ਮੋਮੀ ਪਰਤ ਜੰਮਣ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਚਮੜੀ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਕੋਲੈਸਟ੍ਰੋਲ ਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਪੈਰਾਂ ਅਤੇ ਹਥੇਲੀਆਂ ਦੀ ਚਮੜੀ 'ਤੇ ਤਬਦੀਲੀ 
 ਲੱਤਾਂ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਹਿੱਸੇ ਅਤੇ ਹਥੇਲੀਆਂ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਚਮੜੀ 'ਤੇ ਪੀਲੀ ਰੰਗ ਦੀ ਮੋਮੀ ਪਰਤ ਜੰਮਣ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਜ਼ੈਨਥੋਮਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਚਮੜੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਜ਼ੈਂਥੇਲਾਸਮਾ ਵਰਗਾ ਹੀ ਹੈ ਜ਼ੈਨਥੋਮਾ। ਆਪਣੇ ਕੋਲੈਸਟ੍ਰੋਲ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਨਾਲ ਇਸ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਚੰਬਲ ਦੇ ਜੋਖਮ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ
ਨਵੀਨਤਮ ਖੋਜ ਨੇ ਚੰਬਲ (ਸੋਰਾਇਸਿਸ) ਅਤੇ ਉੱਚ ਕੋਲੇਸਟ੍ਰੋਲ ਦੇ ਪੱਧਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਬੰਧ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਹਾਈਪਰਲਿਪੀਡਮੀਆ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਕਾਰ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਖੂਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧੂ ਚਰਬੀ, ਜਿਸਨੂੰ ਲਿਪਿਡ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਈਪਰਲਿਪੀਡੈਮੀਆ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਅਕਸਰ ਜੀਵਨ ਭਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ। ਸੰਤੁਲਿਤ ਜੀਵਨਸ਼ੈਲੀ ਇਸ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਪਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। 

ਚਮੜੀ ਦਾ ਰੰਗ ਬਦਲਣਾ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਕੀ
ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਚ ਕੋਲੇਸਟ੍ਰੋਲ ਦਾ ਪੱਧਰ ਤੁਹਾਡੀ ਚਮੜੀ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਖੂਨ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨੂੰ ਘਟਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਚਮੜੀ ਦੇ ਸੈੱਲਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦਾ ਪੋਸ਼ਣ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਅਤੇ ਚਮੜੀ ਦਾ ਰੰਗ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਖੜ੍ਹੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਰ ਜਾਮਨੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਰ ਉੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਚਮੜੀ ਪੀਲੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ
ਡਾਕਟਰ ਹਾਈ ਕੋਲੈਸਟ੍ਰੋਲ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਨਾਲ ਕੋਲੈਸਟ੍ਰੋਲ ਦਾ ਪੱਧਰ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਰਹੇਗਾ ਅਤੇ ਚਮੜੀ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ 'ਚ ਵੀ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।

ਬੇਦਾਅਵਾ: ਇਹ ਲੇਖ ਸਿਰਫ਼ ਆਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਦਵਾਈ ਜਾਂ ਇਲਾਜ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।

Get the latest update about CHOLESTEROL, check out more about HIGH CHOLESTEROL SYMPTOMS, HIGH CHOLESTEROL SKIN PROBLEMS, DIET & HIGH CHOLESTEROL SKIN RASH

Like us on Facebook or follow us on Twitter for more updates.