ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਹਜੇ ਵੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਜੀਆਂ ?

ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇ ਬੇਸ਼ਕ ਭਾਰਤ ਮੋਡਰਨ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ...

Published On Aug 30 2019 5:57PM IST Published By TSN

ਟੌਪ ਨਿਊਜ਼