ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਬਾਹਰ ਤੋਂ ਨਾ ਆਵੇ ਕੋਰੋਨਾ, ਧਿਆਨ ਰੱਖੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ

ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਦੂਸਰੀ ਲਹਿਰ ਬਹੁਤ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ, ਕੋਰੋਨਾ ਹਰ ਕਿਸੀ ਨੂੰ ਤੇਜੀ ਨਾਲ.............

ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਦੂਸਰੀ ਲਹਿਰ ਬਹੁਤ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ, ਕੋਰੋਨਾ ਹਰ ਕਿਸੀ ਨੂੰ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਚਪੇਟ ਵਿਚ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਾਇਰਸ ਕਿਸੀ ਨੂੰ ਅਤੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਕੀ ਜੋ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਠੀਕ ਸਮਝਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਵੀ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਚਪੇਟ ਵਿਚ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਵਿਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਬਾਹਰ ਜਾਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਲਾਪਰਵਾਈ ਨਾ ਵਰਤੋਂ। CDC ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਾਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੋਰੋਨਾ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮਾਸਕ ਪਹਿਨਣਾ
ਹਲੇਸ਼ਾ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮਾਸਕ ਪਹਿਨੋਂ, ਜਦ ਵੀ ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਓ ਮਾਸਕ ਪਹਿਨ ਕੇ ਰੱਖੋ। ਮਾਸਕ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੂੰਹ, ਨੱਕ ਢੱਕ ਕੇ ਰੱਖੋਂ। ਜੇਕਰ ਕੱਪੜੇ ਦਾ ਮਾਸਕ ਪਹਿਨ ਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਹਰ ਦਿਨ ਧੋਵੋਂ।

6 ਫੀਟ ਦੀ ਦੂਰੀ ਰੱਖੋ
ਹਮੇਸ਼ਾ 6 ਫੀਟ ਦੀ ਦੂਰੀ ਬਣਾਕੇ ਰੱਖੋ, ਇਸ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖੋਂ। ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਬਿੰਨਾ ਲੱਛਣਾ ਦੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਫੈਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਭੀੜ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾਂ ਤੋ ਦੂਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੋਂ। ਖਾਸ ਤੋਰ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਵੈਂਟੀਲੇਸ਼ਨ ਨਾ ਹੋਵੇ।

ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੱਥ ਧੋਵੋਂ
ਠੀਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੱਥ ਧੋਵੋ ਸਾਬਣ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ 20 ਸੈਕਿੰਡ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਧੋਵੋ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀ ਕਿਤੇ ਅਜਿਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੋਵੋ ਜਿੱਥੇ ਪਾਣੀ-ਸਾਬਣ ਉਪਲੱਬਧ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ 60% ਅਲਕੋਹਲ ਵਾਲੇ ਸੈਨਿਟਾਇਜਰ ਨਾਲ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰੋ। ਆਪਣੀ ਅੱਖਾਂ, ਨੱਕ ਅਤੇ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਤੱਦ ਤੱਕ ਨਾ ਛੁਵਾਂ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕੀ ਤੁਸੀ ਘਰ ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਧੋ ਲਵੋਂ।
 
ਖੰਘਦੇਂ ਜਾਂ ਛੀਂਕਦੇ ਸਮੇਂ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਢਕੋਂ
 ਜੇਕਰ ਮਾਸਕ ਪਹਿਨਣ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੀਂਕ ਜਾਂ ਖੰਘ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮਾਸਕ ਬਿਲਕੁੱਲ ਨਾ ਉਤਾਰੋ। ਮਾਸਕ ਵਿਚ ਛੀਂਕਨੇ ਦੇ ਬਾਅਦ ਆਪਣਾ ਮਾਸਕ ਤੁਰੰਤ ਬਦਲ ਲਓ ਅਤੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਧੋਵੋ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਮਾਸਕ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਖੰਘਦੇ ਸਮਾਂ ਟਿਸ਼ੂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਅਤੇ ਨੱਕ ਨੂੰ ਢਕੋਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਕੂਹਣੀ ਨਾਲ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰੋ। ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਟਿਸ਼ੂ ਨੂੰ ਡਸਟਬਿਨ ਵਿਚ ਪਾਓ।
 
ਘਰ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਰੱਖੋਂ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਤਹਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਦਿਨ ਸਾਫ਼ ਕਰੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਤੁਸੀ ਅਕਸਰ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੇਜ,  ਦਰਵਾਜੇ ਦੇ ਹੈਂਡਲ, ਸਵਿਚ ਬੋਰਡ,   ਕਾਊਟਰ, ਡੇਸਕ, ਫੋਨ, ਕੀਬੋਰਡ, ਟਾਇਲੇਟ, ਨਲ ਅਤੇ ਸਿੰਕ। ਇਸਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀ ਡਿਸਇੰਨਫੈਕਟੈੱਡ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦਾ ਵੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।
 
ਘਰ ਵਿਚ ਆ ਕੇ ਤੁਰੰਤ ਨਹਾਓ 
 ਜੇਕਰ ਤੁਸੀ ਆਫਿਸ ਜਾਂ ਕੰਮ ਵਲੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਘਰ ਆਉਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ ਨੂੰ ਛੁਏ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹਾਓ।  ਜੇਕਰ ਨਹਾਉਣਾ ਸੰਭਵ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਹੱਥ ਪੈਰ ਅਤੇ ਮੂੰਹ ਚੰਗੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਕੱਪੜੇ ਬਦਲ ਲਓ।  
 
ਬਜੁਰਗ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹੋ
 ਜੇਕਰ ਤੁਸੀ ਕੰਮ ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਵਿਚ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਦੂਰੀ ਬਣਾਏ ਰੱਖੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ COVID-19 ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਸਭਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਘਰ ਵਿਚ ਬਜੁਰਗ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਬੀਮਾਰ ਵਿਅਕਤੀ ਤੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਮਿਲਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਵਰਤੋ। 

ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਚੋ
 ਇਕ - ਦੂਜੇ  ਦੇ ਨਾਲ ਚੀਜਾਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਖਾਸਤੌਰ ਤੇ ਤੱਦ ਜਦ ਤੁਸੀ ਕਿਤੇ ਬਾਹਰ ਤੋਂ ਆ ਰਹੇ ਹੋਵੋ। ਘਰ ਦੇ ਹਰ ਮੈਬਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗਲਾਸ, ਕਪ, ਪਲੇਟ ਅਤੇ ਤੌਲੀਆ ਵਰਗੀਆਂ ਚੀਜਾਂ ਵੱਖ ਰੱਖਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। 

ਤਾਪਮਾਨ ਚੇਕ ਕਰੋ
 ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਣ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਤਾਪਮਾਨ ਜ਼ਰੂਰ ਚੇਕ ਕਰੋ। ਐਕਸਰਸਾਈਜ ਕਰਨ ਦੇ 30 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਤੱਕ ਅਤੇ ਬੁਖਾਰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਲੈਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਆਪਣਾ ਤਾਪਮਾਨ ਚੇਕ ਨਾ ਕਰੋ ਵਰਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਠੀਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਬੁਖਾਰ ਸਮੇਤ ਕੋਈ ਵੀ ਲੱਛਣ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕੋਰੋਨਾ ਟੇਸਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਓ।

Get the latest update about true scoop news, check out more about cdc, your home from, coronavirus & protect

Like us on Facebook or follow us on Twitter for more updates.