Menstrual Hygiene Day: ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਅੱਡਾ ਬਣਾ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ Periods ਦੀਆਂ ਇਹ 5 ਗਲਤੀਆਂ

ਹੀ ਕਈ ਵਾਰ ਔਰਤਾਂ ਇਸ ਮਾਹਵਾਰੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕੁਝ ਐਸੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਵੀ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਕਈ ਹੋਰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆ ਹਨ। ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸਫਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪੀਰੀਅਡਸ ਦੌਰਾਨ ਸਫਾਈ ਦੀ ਕਮੀ, ਖੂਨ ਅਤੇ ਟਿਸ਼ੂ ਦੀ ਕਮੀ, ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ...

ਮਾਹਵਾਰੀ ਹਰ ਔਰਤ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੀ ਹੈ ਜਿਥੇ ਇਹ ਮਾਹਵਾਰੀ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸਫਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਓਥੇ ਹੀ ਕਈ ਵਾਰ ਔਰਤਾਂ ਇਸ ਮਾਹਵਾਰੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕੁਝ ਐਸੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਵੀ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਕਈ ਹੋਰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆ ਹਨ। ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸਫਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪੀਰੀਅਡਸ ਦੌਰਾਨ ਸਫਾਈ ਦੀ ਕਮੀ, ਖੂਨ ਅਤੇ ਟਿਸ਼ੂ ਦੀ ਕਮੀ, ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ, ਸਿਹਤ ਲਈ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੀ ਹੈ। 

ਅੱਜ 28 ਮਈ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਮਾਹਵਾਰੀ ਸਫਾਈ ਦਿਵਸ(Menstrual Hygiene Day) ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਿਨ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਪੀਰੀਅਡਜ਼ ਦੌਰਾਨ ਸਫ਼ਾਈ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਫੈਲਾਉਣਾ ਹੈ। ਮਾਹਿਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਹਵਾਰੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸਫਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਿਉਂ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਕੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

Urinary Tract Infection (UTI)- UTI ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਜੋ ਪਿਸ਼ਾਬ ਨਾਲੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਮਰਦਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪਿਸ਼ਾਬ ਨਾਲੀ ਦੀ ਲਾਗ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਿਸ਼ਾਬ ਨਾਲੀ ਭਾਵ ਬਲੈਡਰ ਦੀ ਲਾਗ ਬਹੁਤ ਦਰਦਨਾਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। UTI ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਰਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਲਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸਦੇ ਬਹੁਤ ਬੁਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।

Genital Tract Infection ਦਾ ਖਤਰਾ- ਐਂਡੋਮੇਟ੍ਰਾਈਟਿਸ ਜਾਂ ਸੈਲਪਾਈਟਿਸ ਬੱਚੇਦਾਨੀ ਜਾਂ ਫੈਲੋਪੀਅਨ ਟਿਊਬਾਂ 'ਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਦੀ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਹੈ। ਇਹ ਪੈਰੀਟੋਨਾਈਟਿਸ, ਪੇਲਵਿਕ ਫੋੜਾ ਜਾਂ ਸੈਪਟੀਸੀਮੀਆ ਦੀ ਵਜਾ ਨਾਲ ਖਰਾਬ ਸਥਿਤੀ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। UGTI ਇਹ ਸੈਕਸੂਅਲ ਸੰਪਰਕ ਰਾਹੀਂ ਫੈਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਬੱਚੇ ਦੇ ਜਨਮ ਜਾਂ ਗਰਭਪਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਕਸਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

Bacterial Vaginosis- ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮਰ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਬੈਕਟੀਰੀਅਲ ਯੋਨੀਓਸਿਸ ਦਾ ਵਧੇਰੇ ਜੋਖਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸੈਕਸ ਜਾਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਨਿਯਮਤ ਡੂਚਿੰਗ ਜੋਖਮ ਨੂੰ ਵਧਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਲੱਛਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਿਦਾਨ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੋਰ ਲੱਛਣਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸਧਾਰਨ ਯੋਨੀ ਡਿਸਚਾਰਜ, ਜਲਨ ਅਤੇ ਗੰਧ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

Reproductive Tract Infection (RTI)- ਰੀਪ੍ਰੋਡਕਟਿਵ ਟ੍ਰੈਕਟ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ: 1) ਜਿਨਸੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੰਚਾਰਿਤ ਬਿਮਾਰੀਆਂ (STDs), ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਲੈਮੀਡੀਆ, ਗੋਨੋਰੀਆ, ਕੈਨਕਰੋਇਡ ਅਤੇ ਐੱਚਆਈਵੀ; 2) ਐਂਡੋਜੇਨਸ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬੈਕਟੀਰੀਅਲ ਯੋਨੀਨੋਸਿਸ ਜਾਂ ਵੁਲਵੋਵੈਜਿਨਲ ਕੈਂਡੀਡੀਆਸਿਸ; ਅਤੇ 3) ਆਈਟ੍ਰੋਜਨਿਕ ਸੰਕਰਮਣ, ਜੋ ਕਿ ਗਲਤ ਡਾਕਟਰੀ ਇਲਾਜ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਗਰਭਪਾਤ ਜਾਂ ਮਾੜੇ ਡਿਲੀਵਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਰੱਖੋ ਧਿਆਨ 
*ਮਾਹਵਾਰੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਮਾਹਵਾਰੀ ਕੱਪ, ਟੈਂਪੋਨ ਜਾਂ ਆਰਗੈਨਿਕ ਸੂਤੀ ਸੈਨੇਟਰੀ ਪੈਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ।
*ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਪੈਡ ਨਾ ਪਹਿਨੋ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਜਲਣ, ਧੱਫੜ, ਬਦਬੂ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ (ਭਾਵ 6-8 ਘੰਟਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ)
*ਲਾਗ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਇੱਕ ਸਾਫ਼ ਪੈਡ ਜਾਂ ਧੁੱਪ ਵਿੱਚ ਸੁੱਕੇ ਕੱਪੜੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ।
*ਆਪਣੀ ਮਾਹਵਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸੈਕਸ ਨਾ ਕਰੋ।
*ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸਫਾਈ ਦਾ ਖਾਸ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ।  

Get the latest update about Bacterial Vaginosis, check out more about Genital Tract Infection, Menstrual Hygiene Day, PERIOD PROBLEMS & INFECTION

Like us on Facebook or follow us on Twitter for more updates.