ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ? ਹੁਣ ਘਰ ਬੈਠੇ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਬਣਾਓ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ, ਇੰਝ ਕਰੋ ਅਪਲਾਈ

ਹੁਣ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਰਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਲਈ ਆਨਲਾਈਨ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਆਨਲਾਈਨ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ...

ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਆਨਲਾਈਨ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ: ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਇਹ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਜਾਂ ਅਧਿਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਹੁਣ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਰਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਲਈ ਆਨਲਾਈਨ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਆਨਲਾਈਨ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ?

ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਬੂਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ, ਜਨਮ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ, ਵੋਟਰ ਆਈਡੀ ਕਾਰਡ ਆਦਿ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਲਈ ਇਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਬੂਤ ਵਜੋਂ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਨਾਮ ਦੁਆਰਾ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਦੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਦੇ ਲਾਭ?

ਪਛਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਭੋਜਨ, ਬਾਲਣ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਮਾਨ ਦੇ ਰਾਸ਼ਨ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਲੀਆਂ ਖੁਰਾਕੀ ਵਸਤਾਂ (ਕਣਕ, ਚਾਵਲ, ਖੰਡ) ਅਤੇ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਤੇਲ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ

ਨੀਲਾ/ਪੀਲਾ/ਹਰਾ/ਲਾਲ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ – ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ। ਇਹ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਭੋਜਨ, ਬਾਲਣ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਸਤੂਆਂ 'ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਲੈਣ ਲਈ ਹਨ।
ਚਿੱਟਾ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ - ਇਹ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਹਨ ਜੋ ਪਛਾਣ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਲਈ ਕੌਣ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ?

ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਥਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਜੋ ਰਾਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ, ਉਸਨੇ ਜਾਂ ਉਸਦੀ ਤਰਫ਼ੋਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅਜਿਹੇ ਕਾਰਡ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਸ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਉਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰੀ ਹੈ।

ਆਨਲਾਈਨ ਅਰਜ਼ੀ ਕਿਵੇਂ ਦੇਣੀ ਹੈ

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀ ਹੋ ਤਾਂ https://fcs.up.gov.in/FoodPortal.aspx ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਜਾਓ।
ਹੋਮਪੇਜ 'ਤੇ ਲੌਗਇਨ ਕਰੋ ਅਤੇ 'NFSA 2013 ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਫਾਰਮ' 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੰਗੀ ਗਈ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਭਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ (ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ, ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਸਬੂਤ, ਆਮਦਨ ਦਾ ਸਬੂਤ, ਪਾਸਪੋਰਟ ਆਕਾਰ ਦੀ ਫੋਟੋ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਦੇ ਵੇਰਵੇ) ਨੂੰ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਹੁਣ ਔਨਲਾਈਨ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਫੀਸ ਭਰੋ ਅਤੇ ਸਬਮਿਟ ਵਿਕਲਪ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਬਿਨੈਕਾਰ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ 5 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 45 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਫੀਸ ਅਦਾ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ

ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ/ਵੋਟਰ ਆਈਡੀ ਕਾਰਡ
ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਪਤੇ ਦਾ ਸਬੂਤ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬਿਜਲੀ, ਪਾਣੀ, ਟੈਲੀਫੋਨ ਦੇ ਬਿੱਲ
ਆਮਦਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ
ਬਿਨੈਕਾਰ ਦੀ ਪਾਸਪੋਰਟ ਆਕਾਰ ਦੀ ਫੋਟੋ
ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ (ਬੈਂਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਜਾਂ ਪਾਸਬੁੱਕ)
ਪਾਸਪੋਰਟ ਆਕਾਰ ਦੀ ਫੋਟੋ
ਜਾਤੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ

Like us on Facebook or follow us on Twitter for more updates.