ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਬਾਅਦ West Nile virus ਦੇ ਵਧਿਆ ਖ਼ਤਰਾ, ਜਾਣੋ ਇਸ ਦੇ ਲੱਛਣ ਅਤੇ ਬਚਣ ਲਈ ਉਪਾਅ

ਰੂਸ ਪਤਝੜ ਦੇ ਮੌਸਮ ਵਿਚ ਪੱਛਮੀ ਨੀਲ ਵਾਇਰਸ (West Nile virus) ਦੀ ਲਾਗ ਨੂੰ ਫੈਲਾਉਣ ਦੇ ਡਰ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਚਾਨਣ ਦਾ ਤਾਪਮਾਨ ...........

ਰੂਸ ਪਤਝੜ ਦੇ ਮੌਸਮ ਵਿਚ ਪੱਛਮੀ ਨੀਲ ਵਾਇਰਸ (West Nile virus) ਦੀ ਲਾਗ ਨੂੰ ਫੈਲਾਉਣ ਦੇ ਡਰ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਚਾਨਣ ਦਾ ਤਾਪਮਾਨ ਅਤੇ ਭਾਰੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਮੱਛਰ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਸਾਲ, ਤੇਜ਼ ਬਾਰਿਸ਼, ਗਰਮ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਪਤਝੜ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਉੱਥੇ ਮੱਛਰ ਫੁੱਲਣ ਲਈ ਇੱਕ ਵੇਰਵੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਤਝੜ ਵਿਚ ਮੱਛਰ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਅਜਿਹੇ ਇੱਕ ਵਾਇਰਸ ਲਿਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। West Nile ਬੁਖ਼ਾਰ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਰੂਸ ਵਿਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਦਾ ਵੱਧ 80 ਫੀਸਦੀ ਦੱਖਣ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਦਰਜ ਹੈ।

West Nile virus ਕੀ ਹੈ
WNV ਕਿ ਮੱਛਰ ਤੋਂ ਫੈਲਦਾ ਹੈ ਇੱਕ ਛੂਤ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਪੰਛੀ ਇਨਸਾਨ ਵਿਚ culet ਮੱਛਰ ਦੇ ਕੱਟਣ ਨਾਲ ਫੈਲ  ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ, ਇਨਸਾਨ ਘਾਤਕ (ਨਿਊਰਲ ਸਬੰਧਤ) ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਗਠਨ (WHO) ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਵਾਇਰਸ ਕਰਕੇ, West Nile virus ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ 20 ਫੀਸਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵਾਇਰਸ Zeeka, Danggi ਅਤੇ ਪੀਲਾ ਤਾਪ ਵਾਇਰਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ।

WNV ਦੇ ਲੱਛਣ ਕੀ ਹਨ
ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ WNV ਤੱਕ ਲਾਗ ਹੈ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਾਇਆ ਚਾਨਣ ਦਾ ਲੱਛਣ ਜ ਕੋਈ ਵੀ ਲੱਛਣ ਨਾ ਹੋਣ। ਇਸ ਦੇ ਲੱਛਣ ਬੁਖ਼ਾਰ, ਸਿਰ ਦਰਦ, ਸਰੀਰ ਦਰਦ, ਚਮੜੀ ਧੱਫੜ ਅਤੇ ਲਿੰਫ ਵਿਚ ਸੋਜ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਹ ਕਈ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਲਈ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।

ਕਿੱਥੇ WNV ਦਾ ਜਨਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ
WHHO ਅਨੁਸਾਰ, WNV ਪਹਿਲੇ 1937 ਵਿਚ Uganda ਦੇ ਪੱਛਮੀ ਮੇਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਇਕ ਔਰਤ ਨੂੰ ਵਿਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ. ਇਹ Nyle ਡੈਲਟਾ ਵਿਚ 1953 ਵਿਚ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਪੰਛੀ ਨਾਲ ਅਤੇ Columbforms ਵਿਚ। 1997 ਦੇ ਅੱਗੇ, WNV ਪੰਛੀ ਲਈ ਜਰਾਸੀਮ ਮੰਨਿਆ ਨਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਇਸਰਾਏਲ ਵਿਚ ਇਸ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਖਿਚਾਅ ਕਾਰਨ, ਪੰਛੀ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਮ ਦੇ encefalite ਅਤੇ ਅਧਰੰਗ ਦੇ ਲੱਛਣ 'ਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਕੌਣ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਵਿਚ WNV ਦੀ ਲਾਗ ਨੂੰ 50 ਸਾਲ ਦੇ ਲਈ ਮੌਜੂਦ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇਹ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹੈ
ਪੱਛਮੀ ਨੀਲ ਵਾਇਰਸ ਘਾਤਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਦਿਮਾਗ ਵਿਚ ਸੋਜ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ encefalite ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ. ਕੀ ਉੱਥੇ ਟਿਸ਼ੂ (ਟਿਸ਼ੂ) ਅਤੇ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ, ਜੋ ਕਿ ਮੈਨਿਨਜਾਈਟਿਸ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ 'ਚ ਸੋਜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਕਿਸ WNV ਦੀ ਪਛਾਣ ਹੈ - ਇਸ ਨੂੰ ਸਰੀਰਕ ਟੈਸਟ, ਮੈਡੀਕਲ ਇਤਿਹਾਸ, ਅਤੇ ਲੈਬਾਰਟਰੀ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਪਛਾਣਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਬਜ਼ੁਰਗ, ਬੱਚੇ, ਅਤੇ ਜਿਸ ਦੇ ਇਮਿਊਨ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹਨ, ਖ਼ਤਰੇ ਵਿਚ ਹਨ।
ਕੀ ਇਲਾਜ ਹੈ - ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟੀਕਾ ਜ WNV ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਇਲਾਜ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ. WNV ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਦੇ ਬਿਹਤਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਮੱਛਰ ਕੱਟਣ ਦੇ ਕੇ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਲਾਜ ਬਾਰੇ ਗੱਲ, ਮਰੀਜ਼ ਦਿਮਾਗੀ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਹਮਲੇ ਤੱਕ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਅਕਸਰ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਭਰਤੀ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਨਜਦੀਕੀ ਤਰਲ, ਸਾਹ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਦੀ ਲਾਗ ਵਿੱਚ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ. ਵਿਗਿਆਨੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਅਜਿਹੇ WNV ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਰੋਗ ਹੋਰ ਫੈਲ  ਸਕਦਾ ਹੈ।

Get the latest update about disease that spreads, check out more about Corona, from mosquitoes, truescoop news & truescoop

Like us on Facebook or follow us on Twitter for more updates.