ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਸਰਬਵਿਆਪੀ ਮਹਾਂਮਾਰੀ

  • 626591
  • 379786
  • 10921893
  • 6106402
  • 308998
  • 4144

coronavirus ਉੱਤੇ ਤਾਜ਼ਾ ਅਪਡੇਟਾਂ