ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਸਰਬਵਿਆਪੀ ਮਹਾਂਮਾਰੀ

  • 878254
  • 554429
  • 13049106
  • 7591913
  • 7821
  • 5392

coronavirus ਉੱਤੇ ਤਾਜ਼ਾ ਅਪਡੇਟਾਂ